کمیسیون‌های شورا

 

کمیسیون توانمندسازی و بهره‌وری

 

کمیسیون فرهنگی و رفاهی

 

کمیسیون اداری، مالی و حقوقی